Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do umów zawieranych przez Spółkę Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie (zwana dalej Spółką), z wyłączeniem umów zawieranych z konsumentami, o ile nie zostały poczynione między stronami umowy pisemne ustalenia odmienne od niniejszych postanowień OWS. Odmienne warunki dostaw określone w zamówieniach lub w formularzach zamówień obowiązują Spółkę wyłącznie, jeśli zostaną przez nią pisemnie uznane. Brak pisemnego uznania przez Spółkę odmiennych od niżej określonych warunków powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.

I. Oferta, zakres dostawy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania kontrahentowi przez Spółkę pisemnego potwierdzenia udzielonego Spółce zamówienia.
 3. Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają pisemnego potwierdzenia przez Spółkę pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faxu.
 4. Przedmiot oraz zakres dostawy określony jest na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w pkt. 2. Wszelkie dodatkowe ustalenia oraz zmiany warunków dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Ceny oraz płatności

 1. Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia. Po uzgodnieniu z zamawiającym, w cenie towarów Spółka dopuszcza możliwość magazynowania w magazynie dostawcy. Do cen doliczany jest każdorazowo podatek VAT według obowiązującej w chwili zawarcia umowy stawki.
 2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z należnością Spółki z tytułu ceny za zamówioną dostawę wyłącznie, gdy przysługujące mu wobec Spółki roszczenia zostały przez Spółkę uznane na piśmie bądź stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu.
 3. Weksle i czeki przyjmowane są przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem ich realizacji (wykupienia).
 4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Spółkę o zaleganiu Zamawiającego w bieżących płatnościach, uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego, bądź o innym pogorszeniu jego sytuacji gospodarczej Zamawiającego, Spółka uprawniona jest uzależnić wykonanie dostawy od wcześniejszej wpłaty zaliczki przez Zamawiającego.
 5. W przypadku anulowania lub zaniechania odbioru przez Zamawiającego potwierdzonego przez Spółkę  w formie pisemnej zamówienia, Dostawca może żądać naprawienia powstałej w wyniku odstąpienia od umowy szkody w wysokości 25% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

III. Terminy dostawy

 1. Czas dostawy wynika z pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami umowy. Dochowanie uzgodnionych terminów zakłada wyjaśnienie kwestii technicznych pomiędzy stronami umowy, jak również terminowe oraz należyte spełnienie obowiązku współdziałania przez Zamawiającego.
 2. Dochowanie terminu dostawy następuje z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy towarów do dostawcy.
 3. Terminy dostawy ulegną stosownemu przesunięciu w przypadku okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności do których należą strajki, lokauty, jak również takie okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, które w sposób dający się udowodnić mają znaczny wpływ na wykończenie i wydanie przedmiotu dostawy. Uregulowanie zawarte w zdaniu poprzednim stosuje się również w przypadku zajścia wskazanych okoliczności w momencie, gdy Spółka znajduje się już w zwłoce.
 4. W przypadku zawinionej zwłoki ze strony dostawcy Zamawiający może żądać naprawienia powstałej w wyniku opóźnienia szkody. W przypadku lekkiego niedbalstwa dostawcy roszczenie to ograniczone jest najwyżej do 6% wartości tej części dostawy, która na skutek opóźnienia nie może być używana przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową.
 5. W przypadku gdy Zamawiający udziela będącemu w zwłoce dostawcy – z uwzględnieniem określonych przepisami prawa sytuacji wyjątkowych – odpowiedniego terminu do wykonania świadczenia i termin ten nie zostanie dochowany, Zamawiający uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa do odstąpienie od umowy i / albo do żądania odszkodowania. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienie również wtedy, gdy przy zamówieniu okaże się, że wykonanie części dostawy stanie się niemożliwe, a Zamawiający ma uzasadniony interes w odmowie także możliwej do wykonania pozostałej części dostawy. W przeciwnym przypadku zamawiający zapłaci określoną w umowie cenę przypadającą na wykonaną część dostawy. Odpowiedzialność dostawcy jest ograniczona do szkody wynikającej z typowych, dających się rozsądnie przewidzieć okoliczności. Wskazane w zdaniu poprzednim ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadku umyślnego naruszenia umowy.
 6. W przypadku niewykonania dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność w całości bądź w przeważającej części ponosi Zamawiający, Zamawiający obowiązany jest do spełnienia świadczenia wzajemnego, jak również do pokrycia kosztów powstałych na skutek opóźnienia, za które ponosi odpowiedzialność.

IV. Przejście ryzyka oraz odbiór

 1. Ryzyko związane z dostawą przechodzi na Zamawiającego najpóźniej w chwili wysyłki dostawy przez dostawcę, również w przypadku dostaw częściowych.
 2. Towary pozostawione z datą sprzedaży do dyspozycji Zamawiającego w magazynie dostawcy, Zamawiający ma prawo odebrać w uzgodnionym ze Spółką terminie.
 3. W przypadku zwłoki w wysyłce lub w przypadku pozostawienia towarów w magazynie dostawcy, na skutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, ryzyko przechodzi na Zamawiającego od dnia gotowości dostawcy do wysyłki lub w przypadku pozostawienia towarów w magazynie dostawcy z datą przekazania do magazynu. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia dostawy na koszt i w imieniu Zamawiającego.

V. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności na Zamawiającego przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Zamawiającego, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dostawcy o tym fakcie.
 2. W przypadku niezgodnych z umową działań bądź zaniechań Zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki z płatnością, dostawca uprawniony jest do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim wezwaniu, a Zamawiający jest obowiązany do jego wydania. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez dostawcę nie oznacza odstąpienia od umowy.
 3. Do czasu zapłaty ceny w pełnej wysokości Zamawiający jest obowiązany do należytego i starannego korzystania z przedmiotu dostawy, w szczególności jest on obowiązany do ubezpieczenia na własny koszt przedmiotu dostawy od ognia, wody oraz od kradzieży do pełnej wartości nowego przedmiotu dostawy. W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, serwisu bądź przeglądu Zamawiający musi je przeprowadzić w odpowiednim terminie na własny koszt.
 4. Jeżeli dostarczony przez dostawcę towar zostanie połączony przez Zamawiającego z innymi przedmiotami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, dostawca staje się wraz z Zamawiającym współwłaścicielem całości na podstawie art. 193 § 1 kodeksu cywilnego. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych.
 5. Wszystkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, w stosunku do którego zastrzeżone zostało prawo własności, przechodzą na dostawcę do wysokości ceny określonej w umowie (włącznie z podatkiem VAT). Zamawiający umocowany jest do dochodzenia przeniesionych na dostawcę roszczeń. Postanowienie zdania poprzedniego nie narusza uprawnienia dostawcy do samodzielnego dochodzenia powyższych roszczeń. Dostawca zobowiązuje się jednak nie dochodzić samodzielnie roszczeń, o ile Zamawiający wykonuje swoje zobowiązania płatnicze, nie popada z płatnościami w zwłokę, a w szczególności nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości albo nie wstrzymał płatności. W przeciwnym razie dostawca może żądać podania szczegółowych informacji dotyczących roszczeń będących przedmiotem cesji, dłużnika oraz innych danych koniecznych do dochodzenia roszczeń, jak również może żądać wydania związanych z tym dokumentów oraz poinformowania dłużnika (osobę trzecią) o cesji.

VI. Rękojmia

 1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania z należytą starannością dostarczonego towaru w sposób przyjęty przy towarach takiego rodzaju w momencie dostawy. Dostrzeżone wady powinny zostać zgłoszone pisemnie dostawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu towaru, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu  przekazania towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie, przed jego upływem, zawiadomienia o wadzie. W wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenie wady pisemnie dostawcy niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wykrycia wady. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe z następujących przyczyn: nienależyte korzystanie, wadliwy montaż bądź wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego bądź przez osobę trzecią, normalne zużycie rzeczy, wadliwe lub niedbałe używanie rzeczy, użycie niewłaściwych środków obrotowych, materiałów wymiennych, wadliwe roboty budowlane, niewłaściwa podstawa budowy, chemiczne, elektrochemiczne bądź elektryczne wpływy, o ile nie są efektem zawinionych działań dostawcy.
 3. W przypadku wady przedmiotu dostawy, za którą dostawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Dostawca może odmówić żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby to nadmiernych kosztów oraz w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Jeśli wada nie może zostać usunięta w ustalonym terminie bądź usunięcie wady nie jest możliwe z innych przyczyn lub usunięcie wady bądź wymiana na rzecz wolną od wad wiąże się z nadmiernymi niedogodnościami dla Zamawiającego oraz w przypadku, gdy rzecz wadliwa była już uprzednio naprawiana lub wymieniana, Zamawiający może według swojego wyboru żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Niemożność usunięcia wady zachodzi, jeśli dostawca miał wystarczającą okazję / możliwość naprawy bądź dostarczenia rzeczy zastępczej. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom prawa o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 i 7 poniżej. Postanowienia niniejszego punktu znajdują odpowiednie zastosowanie w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę
 6. Wyłączona jest jednakże wszelka dalsza odpowiedzialność dostawcy za nieumyślne naruszenie jego obowiązków, o ile nie dotyczy to istotnych obowiązków umownych, odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała albo pogorszenia zdrowia bądź udzielonych gwarancji albo roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Postanowienie zdania poprzedniego znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, przy pomocy których dostawca wykonuje dostawę.
 7. Wysokość odszkodowania dostawcy jest ograniczona do szkody wynikającej z typowych, dających się rozsądnie przewidzieć okoliczności. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli zaistniała szkoda powstała na skutek rażącego zawinienia dostawcy.

VII. Okres rękojmi

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają po upływie 1 roku, licząc od dnia przejścia ryzyka na Zamawiającego. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, upływ powyższego terminu wyłącza wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, w szczególności wyłącza dochodzenie wszelkich roszczeń wynikających z wadliwości rzeczy lub wykonanej usługi.

VIII. Prawo dostawcy do odstąpienia

 1. W przypadku zajścia zdarzeń, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (w rozumieniu punktu III warunków dostawy), które w sposób znaczący wpływają na zakład dostawcy i powodują w następstwie niemożliwość wykonania świadczenia, umowa zostanie przez strony odpowiednio dostosowana w formie pisemnego aneksu. W przypadku braku po stronie dostawcy interesu w dostosowaniu umowy, dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez dostawcę z przyczyn, o których mowa w ust.1, Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku skorzystania przez dostawcę z przewidzianego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, dostawca obowiązany jest poinformować niezwłocznie na piśmie Zamawiającego o odstąpieniu, również wówczas, gdy uprzednio uzgodnione zostało z Zamawiającym przedłużenie terminu dostawy.

IX. Miejsce wykonania, właściwość sądu

 1. Miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań wynikających obustronnie z zawartej umowy jest siedziba dostawcy.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle zawartych umów, jak również pozostające w związku z zawartymi pomiędzy dostawcą a Zamawiającym umowami rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby dostawcy.

 

=

Pliki do pobrania

Copyright © BECKER - pompy próżniowe, kompresory. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe