Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE,dalej: „RODO”, spółka Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pianowo nr 46, 64 – 000 Kościan, o kapitale zakładowym 750.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS 0000313602, NIP: 6981791144 (dalej „Administrator”) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pianowo nr 46, 64 – 000 Kościan,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
(i) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub 
(ii) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy lub 
(iii) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 
(iv) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
3. Pani/Pana dane osobowe w razie konieczności mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do wykonania celów lub obowiązków wymienionych w punkcie 2 powyżej,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług na podstawie umowy ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami lub niezbędnym do pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG,
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
9. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub nawiązania współpracy, a fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

=

Copyright © BECKER - pompy próżniowe, kompresory. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe